نگریشی نوین در موفقیت پروژه

خدمات ما

تدوین دستورالعمل و آیین نامه ها ی مدلسازی

بخش تخصصی تدوین دستورالعمل و آیین نامه های شرکت توسعه فناوری بایابیم نشریه و دستورالعمل های گوناگونی را به منظور استاندارسازی مقوله ی مدلسازی اطلاعات ساختمان ، راهبری نموده و می توان اذعان داشت جز معدود شرکتهای تخصصی در این زمینه می باشد و از خدمات مشاوران ارشد تدوین کننده نشریه ها و آیین نامه ها در ایران بهره مند است.

پیاده سازی بلوغ سازمانی براساس بیم

شرکت با نگرش علمی و بکارگیری دانش همراه با بینش در پروژه های اقدام به افزایش بلوغ سازمانی از طریق تدوین اسناد استراتژیک بیم و فرآیند های سازمانی مربوطه نموده است. اتوماسیون و چابک سازی از طریق مدیریت سازمانی امکان پذیر است و این مدیریت در بلوغ سازمانی اتفاق می افتد.

پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان

شرکت بایابیم با تجربه بسیار در زمینه ارائه خدمات تخصصی در زمینه مدیریت و کنترل پروژه، خدمات تخصصی “مدل سازی اطلاعات ساختمان” (BIM) ارائه نموده است.مدلسازی اطلاعات ساختمان نمایش ویژگی های فیزیکی وکاربردی پروژه به نحوی که تمام نقشه ها و اطلاعات مربوط در قالب یک منبع مشترک، به تصمیم گیری های افراد ذینفع در طول چرخه ی حیات پروژه کمک می کند.

خدمات ما

3D Modeling

مدلسازی سه بعدی با نرم افزار های بیم بیس بستر شروعی مدلسازی اطلاعات ساختمان می باشد

Information

اطلاعات و جریان گردش آن اصولی ترین تفاوت بیم با مدلسازی است برای دستیابی به بیم باید اطلاعات مناسب بر بستر سه بعدی سوار شود و گردش کار تعریف گردد

4D in BIM

اتصال زمانبندی به بیم ، نمایش گرافیکی زمانبندی، کاهش زمان انتقال اطلاعات و مدلسازی جبهه های کاری

5D

اتصال بودجه و هزینه به مدل ایجاد شده همرا نمایش مصرف منابع

تصویرگرائی

نمایش و حرکت در ساختمانی که هنوز ساخته نشده است. تبلیغات، فروش رضایت ذینفعان و… از جمله مزایای تصویرگرائی است

توسعه پایدار

مدیریت نور، انرژی، توسعه پایدار با بیم

EnglishIran