خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات سطح یک:

1- گردآوری اطلاعات و انجام مطالعات پایه

1-1- مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاع از نیازمندی های فعلی و آینده پروژه

1-2- بازدید محلی و کسب اطلاعات از موقعیت زمین از قبیل محدوده، وسعت، شیب عمومی، منظر مستحدثات و تاسیسات موجود در زمین، عوارض طبیعی مشهود.

1-3- مطالعه ویژگی های اقلیمی و جغرافیایی محل، شامل گردآوری اطلاعات و مدارک در زمینه های زیر:

1-3-1- وضعیت بادها و مشخصه های مربوط به آن

1-3-2- میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییرات آن

1-3-3- وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن

1-4- بررسی تاثیرات متقابل نتایج بندهای بالا بر استخوانبندی مطالعات پروژه و همچنین کلیات طراحی

 

 

2- تهیه مدل شماتیک و تهیه گزارش

2-1- مدل سازی سیمای کلی پروژه، نشان دادن اجزای آن، طریق قرار گرفتن آنها، راه های ارتباط عمودی و افقی و مانند آن با LOD 100.

2-2- تهیه مدل کاربری زمین، استقرار اجزا پروژه در محوطه و روابط بین آنها و تهیه پلان جانمایی.

2-3- تهیه نقشه های اولیه (معرفی کلیات طراحی معماری).

2-4- پیش بینی مدت اجرای پروژه، ارائه برآورد تخمینی از هزینه اجرای طرح پیشنهادی برمبنای اجزا پروژه، به تفکیک و نیز برای کل پروژه.

2-5- نتیجه گیری از مطالعات و بررسی های انجام شده، تدوین و تنظیم گزارش مطالعات قسمت اول در قطع استاندارد برای ارائه به کارفرما و تصویب وی.

 

خدمات سطح دو:

3- مطالعات تکمیلی

3-1- بازدید مجدد محل، مطالعه و بررسی کامل تری از وضعیت زمین از قبیل شیب، مسیل های موجود، عوامل فیزیکی و هر نوع عاملی که در اجزا پروژه موثر خواهد بود.

3-2- جمع آوری اطلاعات و آمار تکمیلی در ارتباط با راه حل یا گزینه انتخاب شده پروژه

3-3- جمع آوری اطلاعات تکمیلی در مورد نوع مصالح مصرفی در پروژه.

 

4– مدل سازی پایه

4-1- مدل سازی سه بعدی با حداقل LOD 200 از وضع موجود پروژه براساس اطلاعات ارایه شده توسط طرف قرارداد. (در صورت نیاز، طراحی طی قراردادی  جداگانه انجام می پذیرد. (طبق موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره مربوطه اطلاعات تولید خواهد شد)

1-1-4- مدل سازی مقدماتی معماری پروژه با انجام هماهنگی لازم با بخشهای سازه، سیویل و تاسیسات.

4-1-2- مدل سازی مقدماتی سازه

3-1-4- تهیه مدل مقدماتی تاسیسات

 

5- تهیه نقشه های مقدماتی و گزارشات شامل:

5-1- پلان جانمایی اجزا پروژه، محوطه و راه های دسترسی.

5-2- پلان پروژه که در آن آرایش تجهیزات قسمت های مهم و اساسی  پروژه منعکس شده است.

5-3- نمای جوانب پروژه

5-4- نقشه های مقدماتی سازه، شامل محوربندی، پلان شالوده ها، حدود ابعاد ستون ها، تیرها و موارد مانند آن.

5-5- نقشه های مقدماتی شبکه های تاسیساتی، شامل پلان جانمایی دستگاه ها در موتورخانه های فرعی و اصلی، دیاگرام شماتیک شبکه های لوله کشی

6-5- برآورد اولیه هزینه اجرای پروژه، بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط طرف قرارداد

5-7- طرح های 3 بعدی داخلی و خارجی از بخش های مختلف پروژه

5-8- بازدید مجازی از مدل اولیه ساخته شده (تور مجازی) به صورت قدم زدن در محیط نرم افزار

5-9- سناریو سازی جهت مقایسه قیمت بر اساس نوع مصالح و تجهیزات متفاوت بازار بر اساس خواسته کارفرما

 

 

 

خدمات سطح سه:

6– مدل سازی تفضیلی

6-1- مدل سازی سه بعدی کامل با حداقل LOD 300 از طراحی موجود.

در صورت تغییر طراحی و نقشه ها، تا سه مرتبه اعمال تغییرات بر روی مدل انجام خواهد پذیرفت، و بیشتر از آن مشمول دریافت هزینه خواهد شد.

6-2- تهیه نقشه های دوبعدی جهت مستندات چاپی در صورت نیاز طرف قرارداد از تمام مقاطع موردنظر طرف قرارداد

6-3- برآورد پروژه و تهیه متره مقادیر کارهای اجرایی پروژه با دقت بسیار بالا بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط طرف قرارداد و تنظیم جدول برآورد هزینه اجرای کارهای مختلف، برحسب ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی و تجهیزات، به تفکیک اجزا پروژه، با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط.

6-4-  تدقیق زمان بندی پروژه و تهیه انیمیشن ساخت مبتنی بر زمان بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط طرف قرارداد

6-5- تور مجازی در پروژه در محیط نرم افزار

6-6- انیمشن پروژه با کیفیت مورد نیاز(HD, Full HD, 2k, 4k)  به همراه عکس های باکیفیت

6-7- بررسی و تشخیص برخورد المان های مختلف در طراحی موجود (تأسیسات، معماری و سازه) و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها در پروژه به کارفرما

6-8- تهیه جریان مالی پروژه متناسب با انیمیشن های مدل محور، مبتنی بر زمان و هزینه

6-9- تهیه مدل متناسب و بانک اطلاعاتی از مصالح و تجهیزات نصب شده در پروژه بر اساس نمونه های موجود در بازار داخلی و خارجی طبق کاتالوگ های موجود

6-10- ارائه پيشنهاد تغيير در طراحي در راستاي افزايش زيربناي مفيد و يا كاهش اقلام مصرفي

6-11- ارائه مدل بهينه شده برای سفارش مواد و مصالح در راستاي كاهش دورريز

 

خدمات سطح چهار:

7- امور اجرایی

7-1- اعمال تغییرات بر روی مدل، نقشه ها و انیمیشن و فایل های سفارشی دیگر و ارایه زمان-هزینه به روز شده در صورت ایجاد تغییر پروژه

7-2- ارایه لیست خرید در تمامی مقاطع کار، به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه برای تیم تدارکات

 

خدمات سطح پنج:

8- بهره برداری

8-1- تهیه فایل واحد شامل مستندات تاسیسات و تجهیزات نصب شده در پروژه از جمله ( کاتالوگ، گارانتی، مدل ، ابعاد و سایت و مشخصات تأمین کننده)

8-2- برنامه ریزی و اطلاع رسانی در زمان بازرسی های پیشگیرانه و دوره ای و تهیه مستندات لازم به صورت خودکار

 

خدمات سطح شش:

9- خدمات افزوده

9-1- تهیه واقعیت مجازی (VR) پروژه

9-2- ایجاد مدل تحت وب با دسترسی های مناسب جهت ارتباط و اطلاع ذینفعان پروژه به مدل ایجاد شده بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط طرف قرارداد

9-3- ایجاد سایت و قرار دادن مدل در آن برای نمایش به خریداران و امور تبلیغاتی

9-4- ارائه خدمات HSE و تهیه فایل های نمایش برای ارائه های کارگاهی جهت آموزش پرسنل کارگاه

9-5- نظارت تیم BIM در زمان اجرا برای هماهنگی بیشتر اطلاعات (در صورتی که مشاور طرح و ناظر از تیم BIM جدا باشه، همراه مشاور و ناظر برای اطمینان بیشتر از اجرای BIM در پروژه)

9-6- کنترل پروژه