مدیران شرکت

محسن زندی

مهندس محسن زندی

مدیر عامل

مهندس میر علی خادم موسوی

رئیس هیئت مدیره

مهندس علی سلمان خاکسار

مدیر برنامه ریزی و سیستم ها

مهندس مجید نظری

مدیر تحقیق و توسعه