مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان و ساختمان پایدار

Building Information Modeling

خدمات پیاده سازی و مهندسی سازمانی با بهره گیری از مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM Implementation Plan

خدمات طراحی و نظارت

Design

برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساخت براساس مدلسازی اطلاعات ساختمان

Project Planning & Control Project