Our Services

توضیحی در رابطه با BIM و مزایای آن

BIM مدلی دیجیتالی، جهت تسهیل تصویر سازی اطلاعات برای تمامی افراد درگیر در طول چرخه حیات پروژه و به منظور افزایش راندمان ساخت و ساز میباشد.نمایش ویژگی های فیزیکی وکاربردی پروژه به نحوی که تمام نقشه ها و اطلاعات مربوط در قالب یک منبع مشترک، به تصمیم گیری های افراد ذینفع در طول چرخه ی حیات پروژه کمک می کند.در فرآیند BIM بجای استفاده از نقشه های دوبعدی ، از نقشه های سه بعدی با ویژگی های خاص استفاده می شود. این نقشه ها، علاوه بر ماهیت فیزیکی سه بعدی، اطلاعات مورد نیاز مدیران پروژه را در دسترس قرار خواهد داد تا با بهره گیری از این متد فکری پروژه، در کمترین “زمان-هزینه” به بهره برداری برسد.

5D

4rd

اتصال بودجه و هزینه به مدل ایجاد شده همرا نمایش مصرف منابع

4D in BIM

3rd

اتصال زمانبندی به بیم ، نمایش گرافیکی زمانبندی، کاهش زمان انتقال اطلاعات و مدلسازی جبهه های کاری

Information

2d

اطلاعات و جریان گردش آن اصولی ترین تفاوت بیم با مدلسازی است برای دستیابی به بیم باید اطلاعات مناسب بر بستر سه بعدی سوار شود و گردش کار تعریف گردد

3D Modeling

1d

مدلسازی سه بعدی با نرم افزار های بیم بیس بستر شروعی مدلسازی اطلاعات ساختمان می باشد.

تکنولوژی نوین

8rd

استفاده از فناوری روز دنیا

توسعه پایدار

7rd

مدیریت نور، انرژی، توسعه پایدار با بیم

facility management

6rd

مدیریت نگهداشت در زمان بهره برداری

تصویرگرائی

5rd

نمایش و حرکت در ساختمانی که هنوز ساخته نشده است. تبلیغات، فروش رضایت ذینفعان و… از جمله مزایای تصویرگرائی است

USAIran