۰۲
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان مطالعه موردی C&D(Construction and Demolition)

مدلسازی اطلاعات ساختمان

 مطالعه موردی C&D(Construction and Demolition)

جدول شماره ۱ میزان مواد زائد حاصل از تخریب مواد جامد را در زمینی در هنگ کنگ در سال ۲۰۰۱-۲۰۱۰ نشان می دهد

میزان مواد دور ریز حاصل ۲۶% از وزن کل مواد زائد بوده است

HKEPD در این پروژه مسئول شد تا مطمئن شود میزان مواد زائد دور ریز کاهش یابد.

جدول شماره ۲ میزان مواد دور ریز را نشان می دهد.

همانطور که نشان داده شده مواد زائد C&D می توان با برنامه و دستور عمومی برنامه ریزی کرد.

شکل شماره ۱ تقسیم مواد و مرتب کردن آن ها را نشان می دهد.

ملاک مورد قبول بر اساس درصد مواد زائد ورودی و آلودگی های محیط زیست شامل مواد غیر ورودی نشان می دهد

که بیشتر شامل مواد جامد است.

بیشترین مواد طبیعی حاصل از تخریب چوب و فلزات و پلاستیک ها می باشد.

دستورات عمومی فقط به مواد زائد ساکن می باشد.

مواد غیر ساکن زائد باید برنامه ریزی شوند. بر اساس پیمایش های رفتاری با تحقیقات توسعه یافته

از تأثیرات مواد زائد در هنگ کنگ از تخلیه این مواد در زمین های باز از ۶۰% به ۲۳% برسد و برنامه ریزی باید یک ساله انجام شود.

مطالعه ای بر مواد زائد ساختان های حاضر

چند روش مناسب برای تخمین مواد زائد موجود در ساختمان ها وجود دارد در حال حاضر چند تا از آنان را برای شما خلاصه نموده ایم.

۱-  تخمین بر اساس مساحت Poon ETA(2001) . این روش بر اساس شاخص های تولیدی مواد زائد در پروژه های ساخت و ساز هاست.

شاخص های مورد نیاز بر اساس حجم و وزن مشخص می شود.

۲-  یک روش شبیه اما با جزئیات بیشتر روش Global Index می باشد

و این روش توسط آقای جلالی تهیه شده می باشد. Globel Index شاخص های مهم را جدا سازی می کند

تا بر اساس آن ساختمان ها دسته بندی شوند و هر دسته تخمین مواد زائدش براساس Area می باشد.

۳-  روش دیگر تخمین بر اساس مواد متشکل در ساختمان می باشد.(توسط جلالی)

۴-  روش دیگر بر اساس متریال های سازنده ساختمان می باشد که در C&D مورد بحث قرار می گیرد.

تمامی این مواد زائد با مطالعه برای متریال سازنده و قرارگیری آن محاسبه می شود.

۵-  روش بعدی بر اساس شمار مواد زائد می باشد. در حال حاضر بسیاری از نرم افزارهایی می باشند

که با مدل کردن اطلاعات ساختمان های موجود شناخت و برداشت دقیق و همچنین با استفاده از اطلاعات و نقشه های قبلی توان Quantity Takeoff

را به طراح روش تخریب می دهند چارت شماره …….. روش وانتخاب ان می باشد.