۰۲
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی BIM تخریب

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراحی BIM تخریب

در راستای مزایای محیط زیست سبز هم دولت و هم پیمانکاران باید مدیریت مواد قابل اتلافی را در راستای تخریب و ساخت(C&D)

در نظر بگیرند. در دو دهه اخیر شاهد رشد مدیریت مواد اتلافی در تخریب و باز سازی ساختمان ها بودیم (D&R).

در زمانی هستیم

که بازسازی و تخریب ساختمان ها ایجاد مواد زائد فراوان را همراه دارد

در نتیجه تصمیمات دولتی و مردمی و پبمانکاران این امر را به سوی ایجاد سیستم مدیریتی مناسب برای کاهش تولد و باز استفاده کردن

این مواد و دفع مناسب مواد دیگر برده است.

برای برآورد و مدیریت

درست این معقوله نیاز به اطلاعات مناسب در ورودی این عمل می باشد

پس پیش از انجام

هرگونه عملیات تخریب باید میزان مواد زائد تولیدی پیش بینی شود و هم چنین برای این مواد به طور مناسب برنامه ریزی کرد.

در بسیاری از کشور های دنیا این امر به عملی اجباری تبدیل شده است (به طور مثال دولت هنگ کنگ) .

در حال حاضر نرم افزارهایی با توان مناسب اندازه گیری و تخمین این میزان بسیار کم است.

در راستای تحول انقلاب گونه صنعت BIM در دنیا و طراحی (Open Source)

این نرم افزار ها منجر به رشد سریع این نرم افزار ها و پر کردن شکاف های صنعت ساختمان شده است.

از این رو نرم افزار های منطبق با این متد شروع به ایجاد بانک اطلاعاتی مناسبی برای تخمین مواد اطلافی شبیه سازی ساختمان

در زمان تخریب مدیریت HSE نموده اند

. حضور قدرتمند اطلاعات در مدل های BIM به شناخت هرچه بهتر ساختمان های موجود تبدیل شده

و قابلیت برنامه ریزی در این نرم افزارها مدیریت زمانی مالی و … را تأمین می کنند.

در برنامه ریزی تخریب ساختمان بیشترین عواملی که باید به آن توجه نمود در جدول زیر آمده است.

با توجه به توان متره و برآورد و محاسبه میزان احجام مدل کردن اطلاعات ساختمان

و برداشت های اطلاعاتی از ساختمان های موجود توان شناخت هر چه بیشتر مصالح و وضعیت آن مصالح توسط نرم افزار ها وجود دارد.

نرم افزار های BIM یکی از بزرگ ترین ایجاد کننده های بانک های اطلاعاتی ساختمان می باشند.