خدمات ما

مشاوره پیاده سازی بیم در پروژه

پیاده سازی بیم در پروژه تفاوت آشکاری با پیاده سازی بیم در سازمان ها دارد. با توجه به این نکته و با در نظر گرفتن نیاز کارفرما جهت شناخت این متد جدید ما در راستای پیاده سازی بیم در پروژه ها مشاوره می دهیم این مشاوره در راستای پیاده سازی استاندارد و اصولی بیم در پروژه ها می باشد.

پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در سازمان

پیاده سازی اصولی با در نظر گرفتن سطوح مدیریتی، گردش کار، فرآیند های سازمانی با توجه به شناسایی نیاز های سازمانی، مدیریت استفاده از بیم در راستای رفع این نیازها، درگیری تمام سطوح و عوامل جهت بهره وری حداکثری و نگاه جامع به چرخه حیات پروژه در سازمان های درگیر در ساخت و ساز از جمله وظایف ما می باشد.

آموزش مدلسازی اطلاعات ساختمان

آموزش صحیح مدلسازی اطلاعات ساختمان جهت مدیریت بیم در پروژه های ساخت و ساز با در نظر گرتن سیستماتیک بیم نه صرفاً آموزش نرم افزار جهت افزایش سطح آگاهی از بیم و پیاده سازی این متد به جای صرفاً مدلسازی سه بعدی مأموریت ما می باشد.

مسیر همکاری

  • دریافت اطلاعات
  • مدلسازی اولیه:
  • جلسات هماهنگی
  • تحویل مدل نهایی

خدمات BIM در هر یک از فاز های پروژه توسط مجری می تواند شروع شود.لازم به ذکر است نحوه همکاری می تواند به صورتالگوی حداقلی به صورت انجام خدمات BIM بر اساس درخواست کارفرما و تحویل اسناد و مدارک پس از اتمام کار و یا الگوی تکرار به صورت استفاده از الگوی حداقلی در طول پروژه بر اساس درخواست کارفرما با قرار دادهای مجزا و یا الگوی مستمر بصورت استقرار تیم BIM در محل پروژه و یا دفتر کارفرما و ارائه خدمات BIM در طول مدت قرارداد باشد.

مدلسازی می تواند با سطح جزئیات (LOD) سطح ۱۰۰ تا ۵۰۰ صورت گیردکه به شکل زیر تعریف می شود :LOD100:  عناصر ممکن است به صورت گرافیکی با نماد و علائم نمایش داده شوند ، اما آنها هیچ نشانه ای از هندسه ی فیزیکی واقعی ندارند .

LOD200: هر عنصر گرافیکی به صورت یک سیستم عمومی از اشیا یا کلیت مونتاژ شده با اندازه های تقریبی ، سایز ، شکل ، محل و نوع جهت گیری نشان داده می شوند .

LOD 300 : هر المان گرافیکی به عنوان یک سیستم ویژه و مخصوص است که با دقت بیشتری در مورد اندازه ، شکل ، مختصات و نوع قرارگیری نمایش داده می شود.

LOD 350: هر قطعه ی گرافیکی در مدل با جزئیات ضروری اش برای هماهنگی متقابل تجارت و طرح بندی صنعتی نشان داده می شود.

LOD 400: هر المان گرافیکی به عنوان یک سیستم ویژه و مخصوص است که اندازه ، شکل ، مختصات و نوع قرارگیری اشیا و مونتاژ ها رو با جزئیات و اطلاعاتی برای نصب و تاسیسات نمایش می دهد .

LOD 500: هر عنصر شامل عنوان ساختاری و اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت و کامل کردن مدل می باشد.

 

خدمات BIM در هر یک از فاز های پروژه توسط مجری می تواند شروع شود.لازم به ذکر است نحوه همکاری می تواند به صورت،الگوی حداقلی به صورت انجام خدمات BIM بر اساس درخواست کارفرما و تحویل اسناد و مدارک پس از اتمام کارو یا الگوی تکرار به صورت استفاده از الگوی حداقلی در طول پروژه بر اساس درخواست کارفرما با قرار دادهای مجزا و یا الگوی مستمر بصورت استقرار تیم BIM در محل پروژه و یا دفتر کارفرما و ارائه خدمات BIM در طول مدت قرارداد باشد.

خروجی های توافق شده در قرارداد تولید شده و در اختیار کارفرمای محترم قرار می گیرد.

USAIran